ALGEMENE VOORWAARDEN

Ons websiteadres is: https://airocollect.com.

1. Informatie

Het bedrijf is als volgt bereikbaar:
* E-mail contact@airobot.eu
* Adres: Lichtenberglaan 1090, 3800 Sint-Truiden
* BTW-nummer: BE0603.992.571
* Rekeningnummer: BE73 0019 2371 0060

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Airobot NV levert aan haar klanten. De contractuele relatie bestaat tussen de klant en Airobot NV, zelfs indien de klant slechts contact heeft met één of meer bepaalde personen in dienst van Airobot NV.
In geval van strijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden boven strijdige algemene voorwaarden van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door een van de bestuurders van Airobot. Bovendien heeft deze overeenkomst niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden van de klant van toepassing zijn, maar alleen het beding of de bedingen waarvan is afgeweken.

3. Diensten

3.1. De diensten van Airobot kunnen onder meer bestaan uit advies, hulp bij bemiddeling, hulp bij onderhandelingen, hulp bij procedures, hulp bij deskundigenonderzoeken in de vorm van toegang tot een cloud-gebaseerde softwaretoepassing. De klant erkent het exacte doel van de diensten van Airobot duidelijk te begrijpen bij aanvang van deze overeenkomst. Deze overeenkomst en dus het voorwerp van de diensten kan altijd in onderling overleg worden aangepast.

3.3. Het engagement van Airobot NV en haar aangestelden is steeds een inspanningsverbintenis.

3.4. Voor het product airocollect.com is het belangrijk dat de scans van elke klant tijdig kunnen worden verwerkt. Om een eerlijke verdeling van de bandbreedte van ons systeem te garanderen, kan het systeem de prioriteit van het verwerken van de scans tijdelijk verlagen tijdens zeer intensief gebruik. Concreet betekent dit dat de scans niet onmiddellijk worden verwerkt, maar bijvoorbeeld ’s nachts of op minder drukke momenten. Onder intensief gebruik verstaan we meer dan 25 scans per licentie per maand met een of meer drones. Als dit aantal wordt overschreden, zal het systeem jou als intensieve gebruiker hiervan op de hoogte stellen tot het volgende einde van de maand.

4. Beperking van aansprakelijkheid

 • In geen geval, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, zal een houder van een auteursrecht of een andere partij die het programma wijzigt en/of overdraagt zoals hierboven toegestaan, aansprakelijk zijn jegens u voor schade, met inbegrip van algemene, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het programma te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gegevens of gegevens die onnauwkeurig worden of verliezen geleden door u of derden of een storing van het programma om te werken met andere programma’s), zelfs als een dergelijke houder of andere partij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5. Einde van het contract

 • De Klant heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan Airobot NV. Airobot NV zal geen eindafrekening opmaken noch de Klant terugbetalen, rekening houdend met zijn prestaties en kosten tot op het ogenblik van de beëindiging.

6. Betalingsvoorwaarden

 • De facturen van de Advocaat zijn betaalbaar te Hasselt en binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Voor elke laattijdige betaling zal een intrest van 0,50% per maand verschuldigd zijn, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand zal aangerekend worden, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig (50) euro.
 • Elke betwisting van de gefactureerde diensten en/of factuur moet schriftelijk per aangetekend schrijven gebeuren binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum.
 • In geval van een geschil zal eerst worden gestreefd naar een minnelijke schikking, indien nodig onder toezicht van een erkende bemiddelaar. Indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, is enkel het Belgisch recht van toepassing en zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Airobot.

7. Beroepsaansprakelijkheid

 • De beroepsaansprakelijkheid van Airobot NV is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (momenteel: EU 1.500.000,00 EURO; daarbuiten EU 1.000.000,00 EURO).
 • Deze verzekering is afgesloten bij MS AMLIN.
 • De klant aanvaardt dat deze verzekering van Airobot NV toereikend is en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Airobot NV beperkt is tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft.
 • Airobot NV vrijwaart zich van elke aansprakelijkheid buiten de omstandigheden van voornoemde verzekeringspolis.

8. Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

Airobot NV verklaart en erkent dat hij in het kader van zijn diensten
is gebonden aan een beroepsgeheim en deontologische plicht van discretie en
vertrouwelijkheid. Alle brieven, adviezen, processtukken, enz. die de Klant aan het programma broccol.io bezorgt, zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat Airobot NV de vertrouwelijkheid ervan respecteert.

9. Intellectueel eigendom

 • De diensten van Airobot NV en wat daaruit voortvloeit aan documenten, teksten, overeenkomsten, structuren, plannen, ideeën, excels, spreadsheets, enz. zijn de exclusieve intellectuele eigendom van Airobot NV. Zelfs indien de Klant en/of zijn organisatie of door hem aangewezen personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming ervan, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Klant geen rechten ter zake zal kunnen doen gelden en, indien van toepassing, onherroepelijk afstand doet van zijn vorderingen, rechten of eisen ter zake. Het is de Klant dus niet toegestaan voornoemde documenten, teksten, overeenkomsten, structuren, plannen, ideeën, excels, spreadsheets, enz. buiten het kader van de Dienst te gebruiken of aan derden mee te delen, al dan niet in gewijzigde vorm, te reproduceren, te gebruiken of te wijzigen ten behoeve van andere zaken of dossiers waarbij Airobot NV niet betrokken is.

10. Privacybeleid

 • De Klant erkent kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Airobot NV, en stemt uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van alle nuttige informatie door Airobot NV, en dit (minstens) voor de volledige duur van de Dienst.
 • Zo staat de Klant Airobot NV toe om zijn persoonsgegevens op te slaan en te verwerken in een fysiek en digitaal bestand en dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation). Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in het kader van de goede uitvoering van de dienstverlening van Airobot NV.
 • De persoonlijke gegevens van de Klant worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Airobot NV kan echter de persoonsgegevens van de Klant in zijn databank opslaan en gebruiken om de Klant berichten te sturen, met inbegrip van commerciële berichten in het kader van zijn dienst.
 • De Klant geeft Airobot NV de toestemming om een positieve aanbeveling openbaar te maken en commercieel te exploiteren via de website of sociale media.
 • De klant kan deze informatie inzien, wijzigen of verwijderen door een eenvoudig verzoek te sturen naar contact@airobot.eu met als onderwerp “GDPR – mijn gegevens”.
 • Airobot NV is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Waarschuwing voor de Klant: op grond van het gebruik van digitale communicatie en het gebruik van verschillende apps zoals messenger, Facetime, whatsapp, We transfer, Zoom, videoconferencing edm. onder andere. In het kader van de dienstverlening is het niet uitgesloten dat zowel jij als ikzelf of een door mij aangewezen persoon digitale communicatiemiddelen gebruiken. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze communicatiemiddelen niet dezelfde absolute vertrouwelijkheid kan garanderen als een persoonlijk consult. Als de Klant hier niet mee akkoord kan gaan, moet de Klant expliciet om een persoonlijk consult vragen. Wanneer gekozen wordt voor een digitale vergadering met opname van het gesprek, dient de Cliënt voorafgaand aan het gesprek schriftelijk toestemming te geven aan de Advocaat. In elk geval geeft Airobot NV geen enkele toestemming om een professioneel gesprek op te nemen of op te nemen zonder zijn uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming.
 • Tenzij anders overeengekomen, worden de in broccol.io verzamelde gegevens één (1) jaar na beëindiging van de Service vernietigd. De Klant moet alle originele dossiers zelf bewaren of tijdig terugvragen voor het afsluiten van het dossier. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant.

11. Scheidbaarheid

 • Indien een clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of ander tribunaal met competente jurisdictie, zal deze ongeldigheid op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules beïnvloeden. Indien nodig zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een wettelijk geldige bepaling die overeenstemt met de intentie die de partijen hadden bij het ondertekenen van deze overeenkomst.

12. Toepasselijk recht

 • Het Belgisch recht is van toepassing.
 • Alle geschillen en vragen betreffende de uitleg van deze overeenkomst zullen bij voorkeur worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Airobot, onverminderd het recht van Airobot om in rechte op te treden voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied van de klant.