WAT?

Dit is het privacybeleid van Airobot NV. Airobot NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Lichtenberglaan 1090 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0603.992.571 (“Airobot NV” of “wij”).

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen worden aangekondigd via onze website. Deze versie van het Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 september 2023.

Wanneer u gebruik maakt van een van onze diensten, vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op Belgische servers.

Hieronder geven wij nadere uitleg over onze verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt via de website airocollect.com en/of online, alsmede in het kader van onze dienstverlening. Dit privacybeleid moet samen met het cookiebeleid worden gelezen, dat hier kan worden gevonden COOKIEBELEID.

VERANTWOORDELIJK

Airobot NV is de verantwoordelijke voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren we de Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf de inwerkingtreding ervan op 25 mei 2018.

Het contact e-mailadres is: contact@airobot.eu met als onderwerpregel “GDPR – mijn gegevens”.

VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn enerzijds de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, klantenbeheer, facturatie en boekhouding en anderzijds de toepassing van de wet van 18 september 2017 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrrorisme en de beperking van het gebruik van contacten (hierna: antiwitwaswetgeving).

De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons legitieme belang.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Afhankelijk van uw activiteiten en uw relatie met ons bedrijf verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw persoonlijke identificatiegegevens; nationaal registratienummer; identificatiegegevens in het kader van de antiwitwaswetgeving; gegevens over solvabiliteit, verzekeringen; financiële transacties; KBO-nummer, beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; persoonlijke gegevens; immigrantenstatus; beklede mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; gezinssamenstelling, huwelijk of huidige samenlevingsvorm; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groepen of beroepsverenigingen; justitiële gegevens betreffende verdenkingen, veroordelingen en vonnissen, gerechtelijke maatregelen of administratieve sancties; huidige tewerkstelling; salarisgegevens voor zover noodzakelijk voor de verwerking van het dossier; gegevens van personen jonger dan 16 jaar; beeld- en geluidsmateriaal dat noodzakelijk is voor de verwerking van het dossier of in het kader van een opleiding of evenement.

In het kader van de samenwerking met Airobot NV kunnen deze gegevens aan derden worden meegedeeld, voor zover dit gebeurt in het kader van de dienstverlening en de noodzaak van het dossier (bv. notaris, rechtbank, gerechtsdeurwaarder, …).

Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Airobot NV kan deze gegevens opslaan in haar databank en gebruiken om berichten, waaronder commerciële berichten, te sturen naar de Klant in het kader van haar diensten.

WAARSCHUWING

Als gevolg van het gebruik van digitale communicatie en het gebruik van verschillende apps zoals messenger, Facetime, whatsapp, We transfer, Zoom, videoconferencing, etc. in het kader van onze diensten, is het niet uitgesloten dat digitale communicatiemiddelen worden gebruikt door zowel jou als door mijzelf of een door mij aangewezen persoon. Houd er rekening mee dat het gebruik van deze communicatiemiddelen niet dezelfde absolute vertrouwelijkheid kan garanderen als een persoonlijk consult. Als de klant hier niet mee akkoord kan gaan, moet de klant expliciet om een persoonlijk consult vragen. Wanneer gekozen wordt voor een digitaal gesprek met opname van het gesprek, dient de klant voorafgaand aan dit gesprek schriftelijk toestemming te geven aan Airobot NV. In elk geval staat Airobot NV op geen enkele manier toe dat een professioneel gesprek wordt opgenomen of opgenomen zonder zijn/haar uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming.

DUUR VAN VERWERKING

Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie (contractueel of anderszins) die we met u hebben.

In ieder geval worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd na een periode van vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst, het dossier, de samenwerking of het project, behalve als het gaat om persoonsgegevens die we langer moeten bewaren op basis van specifieke wetgeving of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog steeds noodzakelijk zijn.